Orthopedagoog

Vanuit het dienstencentrum de Stroming is een orthopedagoog betrokken bij ons op school. Als er vanuit de leerkracht een hulpvraag is rondom de leerontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling, kan de orthopedagoog hierin ondersteunen. De orthopedagoog neemt deel aan de leerlingpresentaties en zorgbesprekingen, maar ook op verzoek kan een leerling worden besproken.

De orthopedagoog kan ondersteunen bij het in kaart brengen van de stimulerende en belemmerende factoren op alle gebieden die met het functioneren van een kind te maken hebben, en het formuleren van specifieke onderwijsbehoeften. Soms wordt verdere diagnostiek verricht om hier meer zicht op te krijgen; o.a. intelligentionderzoek en sociaal-emotioneel onderzoek. Samen met de school wordt binnen de leerlingenzorg gewerkt volgens handelingsgericht werken.

De orthopedagoog ondersteunt bij het opstarten van het hgw-traject m.b.t. de individuele leerling of groep (denk hierbij aan een intake met ouders, observatie van de leerling, diagnostiek, meedenken in formulering doelen/opstellen plan, analyseren onderwijsbehoeften, voortgangsgesprekken met ouders, gesprek met de leerling etc.). Daarnaast neemt de orthopedagoog deel aan de CVB (commissie van begeleiding) waar ook ontwikkeltaken en beleid binnen de school wordt besproken. Vanuit het dienstencentrum de Stroming kan eveneens een preventief begeleider worden ingezet, die preventief de leerling observeert om meer zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling en hierin handvatten aan de leerkracht geeft met betrekking tot de hulpvraag.