Samenwerking

Onze school is onderdeel van de samenleving, we bereiden onze leerlingen hierop zo goed mogelijk voor. Als school
willen we ook uitstralen dat wij elkaar nodig hebben, we streven naar een warm en welkom klimaat, ook voor ouders. Alleen zo kunnen we leerlingen het beste onderwijs bieden en hen wegwijs maken in de maatschappij.

Samenwerking met andere scholen
Wij werken samen met onze collega-scholen om inclusiever onderwijs binnen onze samenwerkingsverbanden voor
passend onderwijs te realiseren.

SBO de Sluis en partners
 • Partners in de wijk/sociaal domein: Travers, wijkagenten, sociaal wijkteam, GGD, zorgaanbieders enzovoorts. Zij zijn vraagbaak en ondersteuners bij de ontwikkeling van leerlingen en het systeem om de leerlingen heen.
 • Aanbieders van sport, cultuur, natuur en milieu. Zij verzorgen vanuit hun specialisme (onderwijs)activiteiten
  tijdens en/of na schooltijd.
 • Binnen school zijn een logopedist, fysiotherapeut en aanbieder voor dyslexie begeleiding actief.
 • BSO Partou. Zij bieden (sportieve) naschoolse opvang op onze school voor leerlingen van de Sluis en
  reguliere scholen in de buurt.
 • De SBO en SO scholen in Zwolle. We leren van en met elkaar.
 • Het jeugdeducatiefonds. Met hun hulp kunnen wij ouders en leerlingen helpen om de ontwikkelingskansen van
  kinderen die opgroeien in armoede te vergroten.
 • De gemeente Zwolle. Vanuit het project ‘Samen voor een stevige basis’ werken we aan kansengelijkheid door
  het organiseren van naschoolse activiteiten. Door preventief te werken hopen we gezamenlijk te voorkomen
  dat leerlingen (zwaardere) vormen van zorg nodig hebben. Bovendien maken zij kennis met vormen van
  vrijetijdsbesteding en ontdekken zijn hun talenten.