Specialisten

Op de Sluis is een taal-, reken- en gedragsspecialist aanwezig. Zij ondersteunen de leerkrachten vanuit hun expertise. Dit doen zij als volgt:

Taalspecialist

De belangrijkste taken van de taal-leesspecialist zijn:

 • Het taal-leesonderwijs zelf. De taal-leesspecialist houdt zich bezig met de kwaliteit van het taal-leesonderwijs en is op de hoogte van de actuele stand van zaken.
 • Een taal-leesspecialist is een vraagbaak en een stimulator voor de rest van het team. Zij moet haar team, indien nodig, enthousiast maken voor verschillende aspecten van het taal-leesonderwijs. Zij begeleidt en ondersteunt haar collega’s daarin.
 • De taal-leesspecialist ziet er op toe dat het taal-leesonderwijs op een verantwoorde manier wordt vastgelegd en dat veranderingen planmatig verlopen en geborgd worden (=maatregelen treffen om het voortbestaan van veranderingen veilig te stellen zodat het niet verwaterd.

Rekenspecialist
De belangrijkste taken van de rekenspecialist zijn:

 • stimuleert en begeleidt leerkrachten bij het toepassen van effectief reken-wiskundeonderwijs,
 • stimuleert en begeleidt leerkrachten bij het toepassen van de rekendidactiek,
 • coacht desgewenst leerkrachten in samenspraak met de didactische coach om hun rekenonderwijs te optimaliseren,
 • begeleidt in samenspraak met de Intern Begeleider leerkrachten met het maken van groepsplannen en bespreekt gemaakte groepsplannen met de betreffende leerkracht op het gebied van rekenonderwijs,
 • is het eerste aanspreekpunt voor schoolpersoneel met betrekking tot rekeninhoudelijke zaken.

Gedragsspecialist
De gedragsspecialist zorgt samen met het kaderteam voor de kwaliteit en beleid van de Sluis. Waarbij de gedragsspecialist met name op het terrein van gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling zijn inbreng zal leveren.
Enkele belangrijke taken zijn:

 • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school, met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • signaleren en analyseren van de  behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het leveren  van bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s.
 • vorm geven  aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, voorstellen doen voor nieuwe lesmethoden en –programma’s en mede zorg dragen  voor de implementatie hiervan.
 • in teamverband de pedagogische koers uitzetten,  hierover overleg voeren met betrokkenen en de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten verwerken.
 • optreden  als inhoudelijk klankbord op het gebied van gedrag en begeleiden en adviseren van  collega’s.
 • Opleiden van mediatoren (leerlingen). Mediatoren zijn het aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.